Privacybepalingen voor ABCDate.nl

Wees gerust! We doen niets raars met je gegevens.

1. Veiligheid en anonimiteit

ABCDate gaat verantwoord met het onderwerp veiligheid om. ABCDATE doet heel veel moeite om de gegevens die de klanten aan ons toevertrouwen te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Met behulp van een uitgebreid systeem van toegangsbevoegdheden en technische beveiligingsmaatregelen, zoals SSL-codering en firewalls, wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Er worden ook nooit bankrekening- en creditcardgegevens bij ABCDate ingevoerd.

De gegevens die in verband van een ABCDate-profiel aan andere leden worden overgedragen, worden altijd uitsluitend aan hun geanonimiseerde codenummer gekoppeld. Het opnemen van contact met anderen geschiedt via een match, interne chat of prikbord - de achternaam en het e-mailadres van de klant blijven te allen tijde geheim. Zo blijft de identiteit van de klant beschermd - en de klant beslist zelf of en wanneer hij zijn identiteit aan andere leden prijsgeeft. Ook kan de klant als profielafbeelding zelf kiezen voor het beeld van een gelijkende maar anonieme avatar of een eigen foto.

2. Toestemming en herroepingsrecht

a. Toestemming

Met het afsluiten van het contract geeft de klant toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens door ABCDate in het kader van onderstaande privacybepalingen. De toestemming van de klant wordt door ABCDate vastgelegd.

b. Herroeping

De klant heeft te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens – zoals onderstaand uitvoerig wordt beschreven – geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen. Tevens heeft hij het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Voor herroeping volstaat een e-mail onder vermelding van het volgende:

(1.) De bij ABCDate opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam of -code

(2.) Het service-wachtwoord

Stuur de e-mail naar info@abcdate.nl. De klant kan zijn herroeping ook schriftelijk aan ABCDate, Oostdam 2, 3441 EM in Woerden versturen.

c. Koppelingsverbod

ABCDate stelt in het kader van de wettelijke voorschriften niet als vereiste dat de klant met het gebruik van zijn gegevens voor andere doeleinden instemt. ABCDate gebruikt overigens de gegevens niet voor andere doeleinden dan het onderhouden van ABCDate.

3. Privacybepalingen

a. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Voordat ABCDate de diensten kan leveren, is het noodzakelijk persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Denk aan het registratieproces of de beantwoording van de profielvragen. Persoonsgegevens zijn in dit verband de afzonderlijke gegevens over persoonlijke en materiële omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Bij de registratie wordt de klant gevraagd ten minste de verplichte gegevens te verstrekken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze verplichte gegevens zijn:

 • geslacht
 • e-mailadres
 • wachtwoord

Voorts kunnen in het kader van de registratie al meer gegevens, zoals

 • postcode
 • geboortedatum

worden gevraagd, die anders pas op de profielpagina aan de orde komen. De toegang tot ABCDate geschiedt via het door de klant opgegeven e-mailadres en het door hem gekozen wachtwoord (de zogeheten toegangsgegevens). Bij de profielvragen die volgen op de registratie, worden de volgende gegevens gevraagd:

 • postcode
 • geboortedatum

De klant beantwoordt voorts een reeks vragen van persoonlijke aard (zoals gegevens over voorliefdes en over andere kenmerken die voor het krijgen van een beeld van de betrokkene relevant zijn). Deze dienen als grondslag voor het ABCDate-profiel. ABCDate markeert in dit verband afzonderlijk de vragen waarop de antwoorden niet aan andere leden zullen worden weergegeven. Alle andere gegevens van het ABCDate-profiel zijn op de website voor andere aangemelde klanten zichtbaar. Voorts zijn de gegevens zichtbaar die door de klanten tegenover andere klanten worden vrijgegeven, met inbegrip van leeftijd, postcode, interesses, enz.

Telkens bij toegang tot de ABCDate-diensten worden de gebruiksgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogeheten server-logfiles, opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • IP-adres (Internet-Protocol adres) van de gebruiker
 • gebruikersidentificatie op het ABCDate-platform
 • naam van de opgevraagde site
 • datum en tijdstip van opvragen
 • de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen
 • overgedragen hoeveelheid gegevens
 • statusmelding over het welslagen van de opvraging
 • sessie-identificatienummer

In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de klant zich op het netwerk aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:

 • datum en tijdstip van inloggen
 • gebruikersidentificatie op het ABCDate-platform
 • IP-adres (Internet-Protocol adres)
 • nummer van sessiecookies
 • sessie-identificatienummer

Gevoelige gegevens verzamelt ABCDate in het geheel niet.

b. Beperking van het gebruik

ABCDate's hoofddoel bij het verzamelen van persoonsgegevens is de klant de mogelijkheid van een veilig, soepel, efficiënt en persoonlijk gebruik van de ABCDate-dienst te verschaffen. De persoonsgegevens van de klant worden onder meer voor het volgende gebruikt:

 • levering van de door de klant gewenste diensten en klantenservice;
 • aanpassing, meting en verbetering van ABCDate-diensten en inhouden;
 • kennisgeving van ABCDate-diensten;
 • verhinderen, onthullen en onderzoeken van eventuele verboden of illegale activiteiten, en de handhaving van de algemene voorwaarden van ABCDate;
 • oplossen van geschillen en problemen;

c. Persoonsgegevens aan derden doorgeven

Bij ABCDate vindt geen verkoop, uitwisseling of overige niet-geautoriseerde aanwending van persoonlijke gegevens en informatie plaats. Evenmin geeft ABCDate-persoonsgegevens door aan derden, tenzij de klant hiervoor toestemming heeft gegeven of er een wettelijke verplichting voor ABCDate bestaat om deze gegevens te verstrekken.

f. Gebruik van cookies

ABCDate maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en online-tijd van de klanten individueel vorm te geven en te optimaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat hetzij tijdelijk in het werkgeheugen van de computer ("sessiecookie") hetzij op de harde schijf wordt opgeslagen ("permanente" cookie). Cookies bevatten bijv. informatie over de gebruikerstoegangen tot nog toe op de desbetreffende server of informatie over welke aanbiedingen tot nog toe werden opgevraagd. Cookies worden niet ingezet om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te laden. Hoofddoel van cookies is veeleer een bijzonder op de klant toegespitst assortiment aan te bieden en het gebruik van de service zo comfortabel mogelijk vorm te geven.

ABCDate maakt gebruik van sessiecookies alsook van permanente cookies.

(1) Sessiecookies

ABCDate gebruikt voornamelijk "sessiecookies" die niet op de harde schijf van de klant worden opgeslagen, maar bij het afsluiten van de browser worden gewist. Sessiecookies worden hierbij voor de log-in-verifiëring en voor load-balancing (compensatie van de belasting van het systeem) ingezet.

(2) Permanente cookies

ABCDate gebruikt de zogeheten "permanente cookies" om de persoonlijke gebruiksconfiguratie die een klant bij aanwending van ABCDate-services invoert, op te slaan teneinde de ABCDate-services op maat en nog beter te kunnen maken. Permanente cookies staan ervoor in dat de klant bij een hernieuwd bezoek aan de ABCDate-website standaard zijn persoonlijke instellingen aantreft. Ook wordt door permanente cookies automatisch herkend welke lidstatus de klant heeft, of hij bepaalde inlichtingen al heeft gezien, en of hij aan een opinieonderzoek heeft deelgenomen. Er wordt geen verbinding met het IP-adres van de klant gelegd.

(3) Cookies weigeren

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt in de regel door de desbetreffende optie in de configuratie van de browser of aanvullende programma's te selecteren. Nadere bijzonderheden vindt u onder de Helpfunctie van de gebruikte browser. Als de klant voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het aantal geboden services verminderen en het gebruik van de diensten van ABCDate nadelig beïnvloeden.

h. Inlichtingen over opgeslagen gegevens

De klant heeft het recht te allen tijde inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn persoon bij ABCDate zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven. Deze inlichtingen zijn kosteloos en worden schriftelijk verstrekt.

Het inlichtingenverzoek dient met een afschrift van een legitimatiebewijs schriftelijk en eigenhandig ondertekend gericht te worden aan ABCDate, Oostdam 2, 3441 EM in Woerden.

i. Gegevens wissen of rectificeren

De klant heeft op grond van de wettelijke voorschriften het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn bij ABCDate opgeslagen persoonsgegevens. Hiervoor volstaat een e-mail onder vermelding van het volgende:

(1.) De bij ABCDate opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam of -code

(2.) Het service-wachtwoord

Stuur de e-mail naar info@ABCDate.nl. De klant kan zijn verzoek om verwijdering of rectificatie ook schriftelijk aan ABCDate, Oostdam 2, 3441 EM in Woerden versturen.

j. Persoonsgegevens controleren

Ter bescherming tegen personen die misbruik maken van de ABCDate-dienst, analyseert ABCDate door middel van uiteenlopende monitoring-tools steekproefsgewijs de activiteiten op het platform en controleert de invoergegevens van klanten op aannemelijkheid zonder dat ABCDate hiertoe wettelijk verplicht is. Bijv. bepaalde tekenreeksen of log-ins van verschillende leden die van een en dezelfde computer lijken te stammen, kunnen aanleiding geven tot het blokkeren van verdachte activiteiten.

Voorts voert ABCDate – eveneens zonder wettelijke verplichting – geautomatiseerde filteringen van de berichten uit. Zo worden met behulp van woordenlijsten de door klanten opgestelde teksten op hun verenigbaarheid met het bestaande recht en met de Algemene voorwaarden gecontroleerd. Hierbij wordt in teksten van klanten op geautomatiseerde wijze gezocht naar bijv. pornografische of onmiskenbaar beledigende woorden. In het kader van zogenoemde anti-scamming scans wordt getracht klanten tegen eventuele oplichters te beschermen.

Als in het kader van steekproef- / geautomatiseerde controles aanwijzingen van een misbruik van de ABCDate-dienst worden gevonden, wordt het individuele lidmaatschap direct en zonder opgaaf van redenen beëindigd.

Ten aanzien van de berichten kan ABCDate bovendien de ontvangst en bezorging van binnenkomende en uitgaande berichten afwijzen, als op grond van geautomatiseerde controleprocedures een grote kans lijkt te bestaan dat het desbetreffende bericht in strijd is met de wet of met de Algemene voorwaarden. De klant ontvangt geen toelichting over afgewezen of niet-bezorgde berichten.

4. Huidige stand van de techniek

De klant is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De klant is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.­­­

Wil jij meer weten over relaties, omgaan met elkaar of opkomen voor jezelf? Of wil jij weten hoe ABCDate werkt, wat je er allemaal kan doen en wat je beter niet kan doen? 

Meer uitleg

Steffie legt ook andere dingen heel eenvoudig uit. Zoals het openbaar vervoer en geldzaken maar ook computeren en gezondheid.

Steffie vertelt
Sluit

Wil jij meer weten over relaties, omgaan met elkaar of opkomen voor jezelf? Of wil jij weten hoe ABCDate werkt, wat je er allemaal kan doen en wat je beter niet kan doen? 

Meer uitleg

Steffie legt ook andere dingen heel eenvoudig uit. Zoals het openbaar vervoer en geldzaken maar ook computeren en gezondheid.

Steffie vertelt